BEOCAPRA farma uključuje objekte za smeštaj i ishranu koza i jaradi, automatizovanu mužu, kao i pomoćne objekte za jarčeve, smeštaj kabaste hrane, odlaganje stajnjaka i naravno kancelarijski deo, a sve to na oko 3.000 kvadratnih metara.

Izgradnja objekta koja je započela početkom septembra 2009, a završena krajem decembra iste godine, bazirana je na detaljno razrađenom idejno-tehnološkom projektu. Zato i ne treba da čudi implementacija koncepta zasnovanog na centralnom hranidbenom koridoru sa bočno postavljenim boksovima za smeštaj životinja, koji se u našoj zemlji inače jako retko primenjuje u objektima za uzgoj koza. Ovakav koncept obezbeđuje dovoljno smeštajnog prostora (oko 1,75 m2 po grlu), kao i optimalan način ishrane. Celom dužinom štalskih zidova postavljene su vertikalno pokretne, automatske zavese, koje pružaju kvalitetnu ventilaciju prostora. Izmuzište DELAVAL je naravno potpuno automatsko, sa merenjem količine mleka na svakom muznom mestu, uz skupljanje mleka u zatvorenom laktofrizu od 2.000 litara sa integrisanim sistemom CIP-a. Za ishranu koza koriste se isključivo najkvalitetnije sirovine, poput sušene lucerke, silirane lucerke i kukuruza, posebno pripremljenog koncetrata, to jest mešavine žitarica i prekimsa i sl. Veći deo hrane za životinje BEOCAPRA sama prozvodi ili priprema, dok ostatak nabavlja od proverenih prozvođača.

Primarno stado koje se sastojalo od 184 pedigrirana grla, to jest 179 koza i 5 jarčeva sanske rase je uvezeno iz Austrije krajem 2009 godine. Početkom 2013.godine stado je priprodnom reprodukcijom uvećano na 450 grla, što predstavlja optimalno iskorišćenje trenutnih smeštajnih kapaciteta. Projektom proširenja predviđena je i izgradnja novog objekta za dodatnih 450-500 grla, što bi trebalo da bude realizovano do 2015.godine.

Kontinualni procesi pedigriranja i selekcije garantovaće kako odličnu bazu za proizvodnju kvalitetnog mleka uz stalno povećavanje mlečnosti koza, tako i mogućnost kreiranja jakog reproduktivnog centra. Uz saradnju sa Univerzitetom u Beogradu i Novom Sadu i ostalim institucijama vezanim za stočarstvo, BEOCAPRA bi mogla da postane i edukativni centar, što bi skupa sa prethodnim moglo značajno da utiče na unapređivanje kozarstva u našoj zemlji.

BEOCAPRA posluje po najsavremenijim principima kombinujući najnovije tehnološke trendove i iskustvo najboljih domaćih stručnjaka. Od samog početka se posvećuje dosta pažnje ishrani životinja, higijeni, poreklu i pedigriranju, automatizaciji svih procesa koji to dozvoljaju, razvoju sopstvenog informacionog sistema za menadžment farmom, uz permanentno poboljšavanje uslova kako za životinje, tako i za zaposlene.